คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา  รอบรู้

ประธานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

  • ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 
  • ศศ.ม. (บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิต 
  • ค.ม. (เอกบรรณารักษศาสตร์ โท เทคโนโลยีการศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว

กรรมการสาขา

วุฒิการศึกษา :

ศษ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  ประสารทรัพย์

กรรมการสาขา

วุฒิการศึกษา :

D.Ed. (TESOL Policy) The university of Melbourne, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี

กรรมการสาขา

วุฒิการศึกษา :

  • Ph.D. (Curriculum and Instruction in Instructional Design) Texas A&M University, USA 1985
  • M.Ed. (Educational Technology) Texas A&M University, USA 1981
  • ค.ม. (การประถมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
  • ค.บ. (สังคมศึกษา-ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517รองศาสตราจารย์ ศุภานัน สิทธิเลิศ

กรรมการสาขา

วุฒิการศึกษา :

  • กศ.ม. (การอุดมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2530
  • ค.บ. (การประถมศึกษา) วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ. 2523