บุคลากร


บุคลากร


นางสาวอณิธิตา  ยมสาร

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

สถานที่ติดต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 ห้อง 2155 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1077 โทรสาร 0-2160-1179

อีเมล์ : anithita.yo@ssru.ac.th