หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ โอฬาร ผลพานิช
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ โอฬาร ผลพานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุท ...
2020-06-16 16:04:11
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ วรพรรณ สว่างจิตร
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ วรพรรณ  สว่างจิตรผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ ได้ออกนิเทศนักศึ ...
2020-06-16 16:04:43
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ ชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ ชณัญญา สุทธิพิทยศักดิ์ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ ได้ออกนิเทศนักศึ ...
2019-06-21 11:57:14
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ ได้ร่ ...
2020-06-16 16:06:40
แนะแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แนะแนวทางในการเตรียมฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ...
2019-06-18 11:09:50
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ ทิพย์ภาพรรณ เอี่ยมละออ
การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ ทิพย์ภาพรรณ เอี่ยมละออผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ ได้ออกนิเทศนักศึ ...
2020-06-16 16:07:00
วิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดรศ.ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี เ ...
2020-06-16 16:07:41
แสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง  กอบัวแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ ...
2020-06-16 16:09:16
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี2562
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี2562ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 เจ้าหน ...
2020-06-16 16:17:19
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
รายวิชา  สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษาโดย ผศ.ดร.อินทิรา รอบรู้ และวิทยากรที่เปลี่ยมด้วยความรู้ม ...
2020-06-16 16:20:41
ข่าวปัจจุบัน